Skip to main content

Global Business Services Internship Opportunities

Bratislava, Slovakia 09/20/2019
Apply now
Príležitosti pre študentov na oddelení GBS - Globálnych obchodných služieb
Bratislava, Slovensko

***FOR ENG VERSION SCROLL DOWN***

Dell začal pôsobiť na Slovensku v januári 2003 a už 16 rokov sa neustále rozrastáme. Poskytujeme širokú paletu globálnych služieb v oblasti IT, financií, marketingu, predaja, technickej podpory a podpory podnikových operácií v globálnom meradle.

Sme tretím najzamestnávateľom za rok 2018. Podľa nedávnej ankety spoločnosti Profesia, sme tretím najzamestnávateľom v kategórii Centier zdieľaných služieb na Slovensku. Pridajte sa k nášmu tímu a presvedčte sa sami.

GBS oddelenie - Global Business Services sa zameriava na Dell zákazníkov. Počas prechádzky na našom poschodí je možné počuť viac ako 20 rôznych jazykov a veľa smiechu. Ak máš rád prácu s ľuďmi, vieš riešiť problémy a rád pomáhaš iným, pridaj sa do nášho GBS oddelenia. Hľadáme entuziastických členov do nášho tímu, ktorí sa neboja nových výziev. Máme viac ako 90 stážistov, ktorí pracujú na rôznych oddeleniach (marketing, financie, ľudské zdroje, predaj, informačné technológie, data science atď.) a hľadáme ďaľších nadšencov, ktorí naštartujú svoju kariéru v spoločnosti Dell.

Aktivity, ktoré pokrývame:

 • Zákaznícka podpora – Keďže chceme našim zákazníkom poskytnúť, čo najlepší servis a zlepšiť ich zážitok, poskytujeme zákaznícku podporu v ich lokálnom jazyku. Započuť budeš môcť napríklad: nemčinu, angličtinu, taliančinu, turečtinu, holandčinu a severské jazyky.
 • Sales Support – Budeš podporovať našich obchodných zástupcov v krajinách EMEA (Európa, Stredná Ázia a Afrika) buď v angličtine alebo lokálnom jazyku. Podpora bude spočívať v administratívnych úkonoch pred a po objednávke.
 • Account Manager – Staneš sa súčasťou multifunkčnej organizácie podporujúcej komunikáciu interných oddelení a externých zákazníkov v lokálnych jazykoch. Čaká ťa riešenie špecifických požiadaviek prémiových zákazníkov, správa ich Dell webstránok a pravidelný reporting.
 • Order processing/Business Operations – Tvojou úlohou bude spracovavánie objednávok, zabezpečovanie ich plynulého priebehu a kvality, emailová komunikácia s predajcami, kontrola dát (adresa, cena) a práca s internými systémami.


Spĺňaš nasledovné? Tak si ten koho hľadáme!

 • Anglický jazyk je nevyhnutnosťou pre všetky naše pozície
 • Študent unvierzity (2 – 4. ročník)
 • Uplatnenie u nás nájdeš aj s jazykmi ako: nemčina, taliančina, holandčina, severské jazyky, ruština, francúzština, turečtina a portugalčina
 • Dobré komunikačné schopnosti
 • Znalosť Microsoft office

Ako bude vyzerať výberový proces?

 • 1. krok: telefonický rozhovor
 • 2. krok: osobný pohovor u nás v Dell
 • 3. krok: spätná väzba

Hodinová mzda: 5.50 EUR v hrubom

Benefity

Keď sa pripojíš k tímu spoločnosti Dell ako stážista, staneš sa súčasťou víťaznej spoločnosti, ktorá ťa odmeňuje nasledujúcim spôsobom:

 • Staneš sa súčasťou komunitytvorenej s viac ako 90 stážistov v spoločnosti Dell Bratislava
 • Prístup do vzdelávacieho štúdia - viac ako 1 000 online školení
 • Športové aktivity - in-house fitness centrum
 • In-house kaviareň
 • Počítač Dell
 • Možnosť pokračovať po ukončení štúdia na trvalý pracovný pomer alebo v rozvojových programoch určených pre absolventov
 • Zamestnanecká záľubové skupiny - spolupráca, komunita a osobný rozvoj (ERG)

Sme hrdí na to, ako sme v spoločnosti Dell prijali rozmanitosť a vytvorili inkluzívne pracovné prostredie. Prečítaj si viac Equal Employment Opportunity Policy.

*********************************************************************************************************************************

Global Business Services Opportunities for Undergraduates
Bratislava, Slovakia

Dell has been active in Slovakia since January 2003. We started as a centre of sales and customer support and transfer into a business centre supporting the whole EMEA region and the main financial hub of Dell, globally. We offer a broad palette of positions in IT, finance, sales, marketing, data science, technical support and business process support.

We are very honored and humbled to receive 3rd place in an annual 'best employer' survey conducted by Profesia amongst Shared Service Centers in Slovakia for the year 2018. Join our team and be part of life at Dell.

GBS stands for our Global Business Services, where we focus on Dell customers. While walking through the floor you will hear over 20 languages and lots of laugh. If you care about people, are a problem solver and like to help others, join our GBS team now! We are looking for enthusiastic team members who are not afraid of new challenges. We have more than 90 interns working in various departments (marketing, finance, human resources, sales, information technology, data science, etc.) and we are looking for more enthusiasts to start their career at Dell.

Departments you can be a part of:

 • Customer Care - To provide the best possible service and improve the experience of our customers, we provide customer support in local languages. For example, you will be able to hear German, English, Italian, Turkish, Dutch and Nordic languages.
 • Sales Support - You will support our sales representatives in EMEA (Europe, Central Asia and Africa) in either English or local language. Support will consist of administrative tasks before and after the order.
 • Account Manager - You will become part of a multi-functional organization supporting communication between internal departments and external customers in local languages. You will be responsible for the specific requirements of premium customers, managing their Dell websites and reporting regularly.
 • Order processing / Business Operations - You will be responsible for processing orders, ensuring their quality, email communication with sellers, data controlling (address, price) and working with internal systems.

You are our candidate if:

 • English is a must for all our positions
 • University student (2nd - 4th year)
 • You can also find jobs with languages like: German, Italian, Dutch, Nordic, Russian, French, Turkish and Portuguese
 • Good communication skills
 • Knowledge of Microsoft office

What’s next?

 • 1st step: phone screening
 • 2nd step: panel interviews
 • 3rd step: feedback and/or offer communication

Hourly salary: 5.50 EUR gross

Benefits

When you join the Dell team as an intern you become part of a winning company that rewards you with following:

 • Being part of a community of more than 70 interns at Dell Bratislava
 • Access into Learning studio – more than 1,000 online trainings
 • Sport activities – in-house gym
 • In-house café
 • Dell Laptop
 • Possibility to continue after your graduation in professional development programs
 • Networking groups – collaboration, community and personal development (ERGs)

We are proud of the way we have embraced diversity at Dell and created an inclusive working environment. Read our Equal Employment Opportunity Policy.

Job Family: Internship-Opportunities Internships Job ID: R036544
Apply now

Related Job Opportunities

View All Opportunities
All Locations