Skip to main content

Marketing Internship Opportunities

Bratislava, Slovakia 09/23/2019
Apply now

Marketing stáže pre študentov

Bratislava, Slovakia

***FOR ENG VERSION SCROLL DOWN***

Dell začal pôsobiť na Slovensku v januári 2003 a už 16 rokov sa neustále rozrastáme. Poskytujeme širokú paletu globálnych služieb v oblasti IT, financií, marketingu, predaja, technickej podpory a podpory podnikových operácií v globálnom meradle.

Sme tretím najzamestnávateľom za rok 2018. Podľa nedávnej ankety spoločnosti Profesia, sme tretím najzamestnávateľom v kategórii Centier zdieľaných služieb na Slovensku. Pridajte sa k nášmu tímu a presvedčte sa sami.

Máme viac ako 90 stážistov, ktorí pracujú na rôznych oddeleniach (marketing, financie, ľudské zdroje, predaj, informačné technológie, data science atď.) a hľadáme ďaľších nadšencov, ktorí naštartujú svoju kariéru v spoločnosti Dell.

Budeš zodpovedný za:

 • Efektivny výpočet a implmentácia nových cien, konfigurácií a propagácií – definovanie procesov na testovanie nových cien a zliav, ktoré sú správne implementované do nástrojov na určovanie cien / predaja dell.com
 • Správa consumer alebo commercial počítačova periferálnych zariadení, práca na produktovej   stratégií celého regiónu EMEA a jeho stratégií.
 • Naceňovanie Dell produktov a softawarových riešení pre celý region EMEA
 • Analýya trhu, buisnessu, ako aj analýza konkurencie / plánovanie stratégii / prepovedanie vývoja
 • Spolupráca s internými aj externými stalkholdermi ako napríklad oddelenia financií, predaja, marketingové agentúry, Intel a Micosoft

Spĺňaš nasledovné? Tak si ten koho hľadáme!

 • Študent unvierzity (2 – 4. ročník) v oblasti financii, ekonomie, ecometriky a podobných odborov
 • Pokročilá znalosť anglického jazyka
 • Orientácia na detail, analytické mysleniem, kvantitatívne zručnosti a znalosť práce s

marketingovými dátami

 • Pro-active communication and capability to present ideas and creative & constantly looking for new
 • Kreativita, neustále hľadanie nových prístupov a zlepšní

Ako bude vyzerať výberový proces?

 • 1. krok: telefonický rozhovor
 • 2. krok: osobný pohovor u nás v Dell
 • 3. krok: spätná väzba

Hodinová mzda: 5.50 EUR v hrubom

Benefity

Keď sa pripojíš k tímu spoločnosti Dell ako stážista, staneš sa súčasťou víťaznej spoločnosti, ktorá ťa odmeňuje nasledujúcim spôsobom:

 • Staneš sa súčasťou komunitytvorenej s viac ako 90 stážistov v spoločnosti Dell Bratislava
 • Prístup do vzdelávacieho štúdia - viac ako 1 000 online školení
 • Športové aktivity - in-house fitness centrum
 • In-house kaviareň
 • Počítač Dell
 • Možnosť pokračovať po ukončení štúdia na trvalý pracovný pomer alebo v rozvojových programoch určených pre absolventov
 • Zamestnanecká záľubové skupiny - spolupráca, komunita a osobný rozvoj (ERG)

Sme hrdí na to, ako sme v spoločnosti Dell prijali rozmanitosť a vytvorili inkluzívne pracovné prostredie. Prečítaj si viac Equal Employment Opportunity Policy.

*********************************************************************************************************************************

Marketing Internship Opportunities
Bratislava, Slovakia

Dell has been active in Slovakia since January 2003. We started as a centre of sales and customer support and transfer into a business centre supporting the whole EMEA region and the main financial hub of Dell, globally. We offer a broad palette of positions in IT, finance, sales, marketing, data science, technical support and business process support.

We are very honored and humbled to receive 3rd place in an annual 'best employer' survey conducted by Profesia amongst Shared Service Centers in Slovakia for the year 2018. Join our team and be part of life at Dell.

We have more than 90 interns working in various departments (marketing, finance, human resources, sales, information technology, data science, etc.) and we are looking for more enthusiasts to start their career at Dell.

You will also be responsible for the following:

 • Effective execution and implementation of new pricing, configurations and promotions – define processes to test the new prices/discounts are implemented correctly in pricing/ sales tools and dell.com
 • Product Consumer or Commercial PCs and peripherals management and working on an EMEA wide product strategy and its implementation
 • Pricing of Dell products & solutions across the EMEA regions and routes to market
 • Market, business and competitive analysis/intelligence, planning and forecasting
 • Cooperation with internal and external stakeholders: marketing, finance, sales, marketing agencies,

Intel, Microsoft

You are our candidate if:

 • University student (2nd - 4th year) in Financial, Economic or Econometric or similar studies
 • Advanced English language
 • Detailed oriented person with analytical skills, solid quantitative skills & capacity of making data driven decisions
 • Pro-active communication and capability to present ideas
 • Creative & constantly looking for new approaches/improvements

What’s next?

 • 1st step: phone screening
 • 2nd step: panel interviews
 • 3rd step: feedback and/or offer communication

Hourly salary: 5.50 EUR gross

Benefits

When you join the Dell team as an intern you become part of a winning company that rewards you with following:

 • Being part of a community of more than 70 interns at Dell Bratislava
 • Access into Learning studio – more than 1,000 online trainings
 • Sport activities – in-house gym
 • In-house café
 • Dell Laptop
 • Possibility to continue after your graduation in professional development programs
 • Networking groups – collaboration, community and personal development (ERGs)

We are proud of the way we have embraced diversity at Dell and created an inclusive working environment. Read our Equal Employment Opportunity Policy.

Job Family: Internship-Opportunities Internships Job ID: R036494

Apply now

Related Job Opportunities

View All Opportunities
All Locations