Skip to main content
Suche

Lodz, Poland

Główny Inżynier Systemów Automatyki | Maintenance and Control Principal Engineer

wie von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern bewertet

Jetzt bewerben

Główny Inżynier Systemów Automatyki

W naszym zautomatyzowanym i cyfrowym środowisku produkcyjnym Inżynier Utrzymania Ruchu i Systemów Automatyki odgrywa kluczową rolę w procesie działania zakładu. Nasz zespół Utrzymania Ruchu składa się z specjalistów o wysokich zdolnościach analityczno-technicznych, którzy zajmują się rozwiązywaniem problemów pojawiających się w obszarze parku maszynowego. Umiejętnie analizują procesy produkcyjne i wspierają wdrożenia usprawnień w swoim obszarze, koordynują prace podwykonawców i firm serwisowych oraz weryfikują poprawność wprowadzanych maszyn i technologii pod kątem bezpieczeństwa i zgodności z aktualnymi wymogami prawnymi.

Dołącz do nas, by wykonywać ciekawą pracę jako Główny Inżynier Systemów Automatyki w naszym zespole Inżynierii Produkcji w Łodzi.

Co osiągniesz

Jako Główny Inżynier Automatyk  będziesz członkiem zespołu, który zapewnia aktywne wsparcie dla zainstalowanych w zakładzie systemów sterowania i warstwy PLC, nadzoruje pracę podwykonawców odpowiedzialnych za fizyczne naprawy i konserwację maszyn oraz zarządza repozytorium dokumentacji technicznej instalacji i ciągów technologicznych. Będziesz współpracować z działem produkcji w zakresie regularnego wsparcia infrastruktury w oparciu o wewnętrzne procesy zgłaszania problemów oraz z działem Inżynierii Procesów Produkcyjnych i BHP jako ekspert i członek zespołów projektowych w ramach bieżących aktywności związanych z tworzeniem specyfikacji, integracją maszyn i rozwojem procesów.

Będziesz

 • Wspierał działania związane z naprawami oraz przeglądami maszyn, w tym programowanie sterowników PLC, ramion robotów i wizualizacji HMI

 • Sprawował nadzór and dostawcami zewnętrznymi w zakresie usług, napraw i realizacji planu przeglądów w tym stanu maszyn i urządzeń oraz procesu kalibracji narzędzi i przyrządów pomiarowych

 • Zarządzał dokumentacją techniczną maszyn i instalacji w zakładzie

 • Brał aktywny udział w rozwijaniu nowych procesów i wprowadzaniu ich w środowisku produkcyjnym ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo i zgodność maszyn z aktualnymi przepisami i normami

 • Monitorował najnowsze trendy i innowacje w automatyce oraz przygotowywał studium wykonalności nowych rozwiązań wdrażanych w ramach istniejącej infrastruktury oraz inicjatyw ciągłego doskonalenia w obszarze Utrzymania Ruchu

Zrób pierwszy krok by rozpocząć wymarzoną karierę

Każdy członek zespołu Dell Technologies wnosi do niego coś wyjątkowego.

Oto, czego oczekujemy:

Wymagania podstawowe

 • Absolwent wydziału elektrotechniki/mechaniki/automatyki z wiedzą i doświadczeniem w pracy z maszynami przemysłowymi opartymi na sterownikach PLC (Siemens S7-200, S7-300 / 400, S7-1500) oraz praktyczne doświadczenie w diagnostyce sieci przemysłowych

 • Umiejętność czytania i tworzenia dokumentacji technicznej w zakresie sterowania, układów elektrycznych i mechanicznych

 • Znajomość wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa maszyn, przygotowania dokumentacji technicznej.

 • Dobre zdolności komunikacyjne (w mowie i piśmie) w językach polskim i angielskim

Wymagania dodatkowe

 • min. 5 lat doświadczenia w obszarze produkcyjnym lub jako integrator systemów sterowania

 • Znajomość zagadnień dotyczących dozoru technicznego orazpodstaw zagadnień bezpieczeństwa Informatycznego w automatyce

Kim jesteśmy

Wierzymy, że każdy z nas ma moc wywierania wpływu. Dlatego stawiamy członków naszego zespołu w centrum wszystkiego, co robimy. Jeśli szukasz możliwości rozwoju swojej kariery w jednej z najbardziej zaawansowanych technologicznie organizacji w branży, to szukamy właśnie Ciebie.

Dell Technologies to wyjątkowa rodzina firm, która pomaga osobom i organizacjom zmienić sposób, w jaki pracują, żyją i bawią się. Dołącz do nas, aby budować przyszłość.

Data składania aplikacji: w toku

Dell Technologies zobowiązuje się do przestrzegania zasady równych szans zatrudnienia dla wszystkich pracowników oraz do zapewnienia pracownikom środowiska pracy wolnego od dyskryminacji i nękania. Przeczytaj pełną Politykę Równych Szans Zatrudnienia tutaj.

Maintenance and Control Principal Engineer

In our highly automated and digital manufacturing environment Maintenance and Controls Engineer plays pivotal role in plant operations. Our Maintenance & Control Team consists of highly adaptable engineers striving to find creative solutions to problems as they arrive. They must be able to analyze plant processes and help in improvements introduction, as well as coordinate contractors work and verify machinery safety and compliance.

Join us as a Maintenance and Control Principal Engineer on our Maintenanceand ControlTeam within Engineering Department in Łódź Dell Technologies Facility to do the best work of your career and make a profound social impact.


What you’ll achieve
As a Maintenance & Control Principal Engineer you will be part of a team that provides active support for factory controls/PLC systems, supervise external contractors responsible for physical maintenance and manages relevant documentation repository. You will work closely with Manufacturing Operations department on regular production support based on internal escalations and with Process Engineering and Health and Safety departments as member of project teams within ongoing engineering activities related to machines integration and process development.

You will:

 • Support everyday reactive and preventive maintenance activities including programming of a PLC, Robotic and HMI systems

 • Supervise and control of external suppliers in the field of services, repairs, and implementation of preventive maintenance plan (including the condition of machinery and devices and the calibration process of tools and manufacturing testers)

 • Manage technical documentation of machinery and installations in the factory

 • Be active participant of new processes development and introduction into manufacturing environment with emphasis to machinery safety and compliance

 • Monitoring the latest trends and innovations in automation and preparing feasibility studies of new solutions to be implemented within the current infrastructureTake the first step towards your dream career
Every Dell Technologies team member brings something unique to the table. Here’s what we are looking for with this role:

Essential Requirements

 • Bachelor's or Master's degree with knowledge and experience in working with Industrial machinery based on Siemens PLCs series S7-200, S7-300 / 400, S7-1500, and practical experience in diagnostics of configuration and diagnostics of industrial networks.

 • Ability to read and create technical documentation in the field of control, electrical and mechanical systems

 • Knowledge of legal requirements in area of machinery safety and documentation requirements

 • Good communication skills both verbal and written including Polish and English languagesDesirable Requirements

 • Min. 5 years of experience in manufacturing facility or as controls system integrator

 • UDT regulation knowledge and cybersecurity basics knowledge in automation matterWho we are

We believe that each of us has the power to make an impact. That’s why we put our team members at the center of everything we do. If you’re looking for an opportunity to grow your career with some of the best minds and most advanced tech in the industry, we’re looking for you.

Dell Technologies is a unique family of businesses that helps individuals and organizations transform how they work, live and play. Join us to build a future that works for everyone because Progress Takes All of Us.

Application closing date: ongoing

Dell Technologies is committed to the principle of equal employment opportunity for all employees and to providing employees with a work environment free of discrimination and harassment. Read the full Equal Employment Opportunity Policy here.

Job ID:R233038

Cultura de Trabajo Flexible e Híbrida de Dell

En Dell Technologies, creemos que nuestro mejor trabajo se realiza cuando se ofrece flexibilidad.

Sabemos que la libertad y la flexibilidad son esenciales para todo nuestro equipo, independiente de dónde esté ubicado. Por eso, nuestro estilo de trabajo es flexible e híbrido, para que tengas la libertad de crear, innovar y alcanzar resultados a tu manera. Para saber más sobre nuestra cultura de trabajo, haz clicaquí.

Fordern Sie eine Unterkunft an Jetzt bewerben
Warum Dell Technologies

Globale Vorteile

Umfassende Gesundheitsprogramme

Preisgekrönte Tools und Ressourcen für finanzielle Vorsorge

Großzügige Urlaubsregelungen für frischgebackene Eltern und Betreuungspersonen

Branchenführende Wellness-Plattform

Unterstützungsprogramm für unsere Teammitglieder

Jobs For You

Keine vorgestellten Jobs. Alle unsere Stellenanzeigen anzeigen

Keine kürzlich angesehenen Jobs. Alle Möglichkeiten anzeigen

Keine gespeicherten Jobs. Alle Jobs Anzeigen

ENTDECKE ALS ERSTE/R UNSERE NEUEN STELLENANGEBOTE

Trete unserem Talent-Netzwerk bei

Melde dich an, bleibe in Verbindung und lass dir Stellenangebote, die deinen Qualifikationen entsprechen, direkt in deinen Posteingang schicken.

*Pflichtfeld

InteressensschwerpunkteWähle eine Jobkategorie und/oder einen Standort aus und klicke dann für jede gespeicherte Suche auf "Hinzufügen". Klicke schließlich auf "Anmelden", um Deinen Job Alert zu erstellen.

 • Manufacturing, Łódź, Woiwodschaft Łódź, PolenLöschen
 • Global Operations, Supply Chain, Łódź, Woiwodschaft Łódź, PolenLöschen
 • Engineering, Łódź, Woiwodschaft Łódź, PolenLöschen
 • Software Engineer, Łódź, Woiwodschaft Łódź, PolenLöschen
 • Systems Engineer, Łódź, Woiwodschaft Łódź, PolenLöschen

Mit der Übermittlung Deiner Daten bestätigst Du, dass Du unsere Datenschutzrichtlinien gelesen hast und damit einverstanden bist, von Dell Technologies per E-Mail und/oder SMS benachrichtigt zu werden.