Skip to main content
Search Jobs

Lodz, Poland

Główny Inżynier Systemów Automatyki | Maintenance and Control Principal Engineer

as rated by current and former employees

Apply Now

Główny Inżynier Systemów Automatyki

W naszym zautomatyzowanym i cyfrowym środowisku produkcyjnym Inżynier Utrzymania Ruchu i Systemów Automatyki odgrywa kluczową rolę w procesie działania zakładu. Nasz zespół Utrzymania Ruchu składa się z specjalistów o wysokich zdolnościach analityczno-technicznych, którzy zajmują się rozwiązywaniem problemów pojawiających się w obszarze parku maszynowego. Umiejętnie analizują procesy produkcyjne i wspierają wdrożenia usprawnień w swoim obszarze, koordynują prace podwykonawców i firm serwisowych oraz weryfikują poprawność wprowadzanych maszyn i technologii pod kątem bezpieczeństwa i zgodności z aktualnymi wymogami prawnymi.

Dołącz do nas, by wykonywać ciekawą pracę jako Główny Inżynier Systemów Automatyki w naszym zespole Inżynierii Produkcji w Łodzi.

Co osiągniesz

Jako Główny Inżynier Automatyk  będziesz członkiem zespołu, który zapewnia aktywne wsparcie dla zainstalowanych w zakładzie systemów sterowania i warstwy PLC, nadzoruje pracę podwykonawców odpowiedzialnych za fizyczne naprawy i konserwację maszyn oraz zarządza repozytorium dokumentacji technicznej instalacji i ciągów technologicznych. Będziesz współpracować z działem produkcji w zakresie regularnego wsparcia infrastruktury w oparciu o wewnętrzne procesy zgłaszania problemów oraz z działem Inżynierii Procesów Produkcyjnych i BHP jako ekspert i członek zespołów projektowych w ramach bieżących aktywności związanych z tworzeniem specyfikacji, integracją maszyn i rozwojem procesów.

Będziesz

 • Wspierał działania związane z naprawami oraz przeglądami maszyn, w tym programowanie sterowników PLC, ramion robotów i wizualizacji HMI

 • Sprawował nadzór and dostawcami zewnętrznymi w zakresie usług, napraw i realizacji planu przeglądów w tym stanu maszyn i urządzeń oraz procesu kalibracji narzędzi i przyrządów pomiarowych

 • Zarządzał dokumentacją techniczną maszyn i instalacji w zakładzie

 • Brał aktywny udział w rozwijaniu nowych procesów i wprowadzaniu ich w środowisku produkcyjnym ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo i zgodność maszyn z aktualnymi przepisami i normami

 • Monitorował najnowsze trendy i innowacje w automatyce oraz przygotowywał studium wykonalności nowych rozwiązań wdrażanych w ramach istniejącej infrastruktury oraz inicjatyw ciągłego doskonalenia w obszarze Utrzymania Ruchu

Zrób pierwszy krok by rozpocząć wymarzoną karierę

Każdy członek zespołu Dell Technologies wnosi do niego coś wyjątkowego.

Oto, czego oczekujemy:

Wymagania podstawowe

 • Absolwent wydziału elektrotechniki/mechaniki/automatyki z wiedzą i doświadczeniem w pracy z maszynami przemysłowymi opartymi na sterownikach PLC (Siemens S7-200, S7-300 / 400, S7-1500) oraz praktyczne doświadczenie w diagnostyce sieci przemysłowych

 • Umiejętność czytania i tworzenia dokumentacji technicznej w zakresie sterowania, układów elektrycznych i mechanicznych

 • Znajomość wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa maszyn, przygotowania dokumentacji technicznej.

 • Dobre zdolności komunikacyjne (w mowie i piśmie) w językach polskim i angielskim

Wymagania dodatkowe

 • min. 5 lat doświadczenia w obszarze produkcyjnym lub jako integrator systemów sterowania

 • Znajomość zagadnień dotyczących dozoru technicznego orazpodstaw zagadnień bezpieczeństwa Informatycznego w automatyce

Kim jesteśmy

Wierzymy, że każdy z nas ma moc wywierania wpływu. Dlatego stawiamy członków naszego zespołu w centrum wszystkiego, co robimy. Jeśli szukasz możliwości rozwoju swojej kariery w jednej z najbardziej zaawansowanych technologicznie organizacji w branży, to szukamy właśnie Ciebie.

Dell Technologies to wyjątkowa rodzina firm, która pomaga osobom i organizacjom zmienić sposób, w jaki pracują, żyją i bawią się. Dołącz do nas, aby budować przyszłość.

Data składania aplikacji: w toku

Dell Technologies zobowiązuje się do przestrzegania zasady równych szans zatrudnienia dla wszystkich pracowników oraz do zapewnienia pracownikom środowiska pracy wolnego od dyskryminacji i nękania. Przeczytaj pełną Politykę Równych Szans Zatrudnienia tutaj.

Maintenance and Control Principal Engineer

In our highly automated and digital manufacturing environment Maintenance and Controls Engineer plays pivotal role in plant operations. Our Maintenance & Control Team consists of highly adaptable engineers striving to find creative solutions to problems as they arrive. They must be able to analyze plant processes and help in improvements introduction, as well as coordinate contractors work and verify machinery safety and compliance.

Join us as a Maintenance and Control Principal Engineer on our Maintenanceand ControlTeam within Engineering Department in Łódź Dell Technologies Facility to do the best work of your career and make a profound social impact.


What you’ll achieve
As a Maintenance & Control Principal Engineer you will be part of a team that provides active support for factory controls/PLC systems, supervise external contractors responsible for physical maintenance and manages relevant documentation repository. You will work closely with Manufacturing Operations department on regular production support based on internal escalations and with Process Engineering and Health and Safety departments as member of project teams within ongoing engineering activities related to machines integration and process development.

You will:

 • Support everyday reactive and preventive maintenance activities including programming of a PLC, Robotic and HMI systems

 • Supervise and control of external suppliers in the field of services, repairs, and implementation of preventive maintenance plan (including the condition of machinery and devices and the calibration process of tools and manufacturing testers)

 • Manage technical documentation of machinery and installations in the factory

 • Be active participant of new processes development and introduction into manufacturing environment with emphasis to machinery safety and compliance

 • Monitoring the latest trends and innovations in automation and preparing feasibility studies of new solutions to be implemented within the current infrastructureTake the first step towards your dream career
Every Dell Technologies team member brings something unique to the table. Here’s what we are looking for with this role:

Essential Requirements

 • Bachelor's or Master's degree with knowledge and experience in working with Industrial machinery based on Siemens PLCs series S7-200, S7-300 / 400, S7-1500, and practical experience in diagnostics of configuration and diagnostics of industrial networks.

 • Ability to read and create technical documentation in the field of control, electrical and mechanical systems

 • Knowledge of legal requirements in area of machinery safety and documentation requirements

 • Good communication skills both verbal and written including Polish and English languagesDesirable Requirements

 • Min. 5 years of experience in manufacturing facility or as controls system integrator

 • UDT regulation knowledge and cybersecurity basics knowledge in automation matterWho we are

We believe that each of us has the power to make an impact. That’s why we put our team members at the center of everything we do. If you’re looking for an opportunity to grow your career with some of the best minds and most advanced tech in the industry, we’re looking for you.

Dell Technologies is a unique family of businesses that helps individuals and organizations transform how they work, live and play. Join us to build a future that works for everyone because Progress Takes All of Us.

Application closing date: ongoing

Dell Technologies is committed to the principle of equal employment opportunity for all employees and to providing employees with a work environment free of discrimination and harassment. Read the full Equal Employment Opportunity Policy here.

Job ID:R233038

Dell’s Flexible & Hybrid Work Culture

At Dell Technologies, we believe our best work is done when flexibility is offered.

We know that freedom and flexibility are crucial to all our employees no matter where you are located and our flexible and hybrid work style allows team members to have the freedom to ideate, be innovative, and drive results their way. To learn more about our work culture, please visit our locations page.

Request an Accomodation Apply Now
Why Work Here

Global Benefits

Comprehensive Healthcare Programs

Award Winning Financial Wellness Tools and Resources

Generous Leave of Absence for New Parents and Caregivers

Industry Leading Wellness Platform

Employee Assistance Program